Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach.

REGULAMIN

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 I.CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej,     
 • udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się w szkole, domu, swoim środowisku itp.
 • wyrabianie nawyków poszanowania mienia społecznego,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie (plastyczno – techniczne, umuzykalniające itp.),
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami
  w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania
  i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • organizowanie zajęć mających na celu przestrzeganie przez dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
 • troska o bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć,
 • prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką.

II.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów klas I –VI .
 2. Przyjęcie uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice (opiekunowie prawni) i składają corocznie w świetlicy lub w sekretariacie szkoły
 3. Karty uczestników pobierane są w sekretariacie szkoły.
 4. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie rodziców pracujących
 5. Do świetlicy uczęszczają uczniowie  klas I-VI, dojeżdżający gimbusem lub uczestniczący w zajęciach dodatkowych.
 6. Świetlica zapewnia także opiekę uczniom oczekującym na inne zajęcia pozalekcyjne.
 7. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 8. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice (opiekunowie prawni)
  w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 9. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnione przez nich osoby.
 10. W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zaznaczenia na karcie zgłoszenia
 11. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka na świetlicy szkolnej rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu u wychowawcy świetlicy.
 12. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci od 12,45- do godz. 15,45.
 13. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbioru dziecka.

III.PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma prawo do:

 1. korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,
 2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 3. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 4. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego, materiałów plastycznych,
 5. opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek:

 1. dbać o ład i porządek w świetlicy,
 2. szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 3. aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 4. stosować się do poleceń wychowawcy świetlicy,
 5. informować każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu oraz o wyjściu ze świetlicy,
 6. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
 7. nienagannie i należycie zachowywać się w świetlicy wobec wychowawcy i kolegów,
 8. przestrzegać regulaminu świetlicy.

III.ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Uczniowie klas I-VI przychodzą do świetlicy samodzielnie bezpośrednio po skończonych lekcjach lub zajęciach dodatkowych.
 2. Opieka wychowawcza w świetlicy obejmuje okres od przyjścia dziecka do sali zajęć i zarejestrowania w dzienniku obecności do wyjścia: na lekcje, do domu samodzielnie, pod opieką rodziców lub opiekunów, samodzielnego powrotu autobusem szkolnym.
 3. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:

- dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;

- zgłaszania do wychowawców wszelkich wypadków i niedyspozycji;

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych;

- przestrzegania dyscypliny;

- dbania o czystość i porządek;

- szanowania gier i przyborów;

4.Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym po skończonych zajęciach oczekują na autobus w świetlicy, skąd odprowadzane są do autobusu pod opieką nauczyciela świetlicy

5. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice

IV.ORGANIZACJA PRACY

 1. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 osób.
 2. Świetlica czynna jest 5 dni w tygodniu ( gdy odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole ) w godz. 12,45 – 15.45 .
 3. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy
  opiekuńczo – wychowawczego.

VI. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 2. Regulamin świetlicy szkolnej.
 3. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy zatwierdzany przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 4. Dziennik zajęć.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.