REGULAMIN  BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

im. księdza Jana Twardowskiego  W  JANUSZKOWICACH

Postanowienia ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej może korzystać każdy uczeń, nauczyciel, rodzic (prawny opiekun oraz inny pracownik szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.
 3. Czytelnicy przebywający w bibliotece nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócać pracę pozostałym użytkownikom.
 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie określonym godzinami pracy biblioteki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 3. Uczniom osiągającym najwyższy wynik w czytelnictwie lub biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, oraz w konkursach i imprezach mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.                          

Regulamin wypożyczalni

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając je na miejscu, wypożyczając- do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 2. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki okres trzech tygodni.
 4. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 6. Czytelnicy mogą wypożyczać książki tylko na swoją kartę
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 8. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych książek i  zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. Pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić w ogłoszonym terminie.
 2. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.